7.7.09

Gastronomie op z'n Brussels.


GASTRONOMEE? IN D’ELLE JAA, MO IN DEN EIMEL: OCHERME…


Van ons Jeske van Weizembeik emme me guud da Sinte-Pieter ouver 't lest uuk uile (en zaain!) paroche in Weizembeik nog is bezocht eit. En gelak as altaaid eit em dèn ewa neus te vertelle. Deize ki goenk et ouver de Lomme, de Susse en de Lowee, draa fassaadeklasjers dee nen bilding on 't schildere woêre en dui ne fausse manoeuvre alle draa gelaaik van de stellink no baneie gedonderd zaain, dodui uuk alle draa mollekes woêre en nateurlaaik uuk alle draa gelaaik on d'eimelpout stontege. Peitrus leet ze binne en reep z'ien vui ien ba em.
"Zeg ma ne ki Lowee: oo dikkes edde ga in a leive nëffes de pot gepist?" De Lowee paast is noê, konkludeit da’t gien avans es van te leegen en antwout: "Ik zaain ni altaaid aleive braaf geweist, Sinte-Pieter, 't es toch ien of twie kiere vuigevalle." "Awel, dèn muigde ga naa no de purgatoire goên," es et verdikt van de sluiterdroêger van den eimel.
Dèn es’t on den toor van de Susse: "Ze moeste mo zoe schuun en zuu leef ni zaain, de vraave, en ik kan ‘t er ni oên doon da’k er ni kost van afblaave, 'k em man aaigezëlve ni gemokt!" "Gaa, gaa got nonde...(Sinte-Pieter aa van errazje bekanst gevloekt!) recht no d'elle!"
"En oo zit da mè aa, oo dikkes zedde gaa a vooten op ‘n ander goên werme?" vroêgt onzen aailegen on de Lomme. "Nuut ni, menier Pierre, enfin ik wil emme, menier den aailege. Ik zaa d'ailleurs ni getust emme. Ik tust er zëlfs nog allinsj ni on paaze". "Allei, toch iene dee em geveugd eit," paast Sinte-Pieter en steut de Lomme nateurlaaik derekt no den eimel.
Naa es et zuu dat er iene ki par joêr ee bouve nen barbekjoe gaave wëd woê dat alleman, dei van den eimel, dei van de purgatoire en dei van d'elle, muigen eine komme. Da doot da de Lomme, de Susse en de Lowee malkandere noê ne langen taaid vanèr is weizeen en is kunne diskuteiren ouver uilen eksperjenses.
De Susse: "In d'elle es’t nateurlaaik terreebel iet, mo da deranzjei ma neet, want vreuger goenk ek toch altaaid in de zoumer op vakansen in Spoinge. Wa dat er wel formidoêbel good es, es 't eite: ge zoit paaze da g'eederen dag in nen draa stère van de Michelin zit".
De Lowee: "Ba ons in de purgatoire muige men uuk ni kloêgen ouver 't eite en de wermte es er nog droêgelaaik".
De Lomme: "In den eimel es de temperateur ideoêl, mo par contre: vè 't eiten em ek nog niks annes gat as rè legume". Op daane moment passeit Sinte-Pieter do zjust en Lomme interpelleit em: "Seg, mo oo komt da da dei van de purgatoire en dei van d'elle vuil beiter eite kraaige as ekik"?
"Oemdat et ni de mooiten es vè eederen dag werm eite te moêke vè iene man, tiens", es 't antwout!

Geen opmerkingen: