30.4.07

Wandelen langs de Anti-tankgracht te Werchter.

Wandelen langs de Anti-tankgracht te Werchter.

Bij onze wandeling van zondag 29-04-2007 te Werchter kwamen we door het natuurgebied naast de anti-tankgracht waar we de volgende informatie konden lezen.

Hooilandjes en zoogdieren.

Omdat bij de aanleg van de Anti-tankgracht de ene kant werd opgehoogd tegenover de andere is er een verschil in de samenstelling van de grond tussen de hoge en de lage oever, dit is te merken aan de plantengroei. Het opgehoogde deel van de gracht wordt gesierd door kleine hooilandperceeltjes met een rijke flora: pinksterbloem, dagkoekoeksbloem, gewone agremonie, sint-janskruid, margriet, echt duizendguldenkruid, grote ereprijs, heggewikke en gewone hoornbloem.

Natuurbeheer nodig.

Op de lage kant waar de grond zwaarder en natter is, zie je smeerwortel, scherpe boterbloem en dauwnetel. Door de massale bladval van de canadapopulieren die hier vroeger stonden is de bodemlaag redelijk stikstofrijk. Hierdoor kunnen brandnetels de vegetatie domineren. Om dit te vermijden wordt een verarmingbeheer uitgevoerd.
De hooilandjes worden jaarlijks tweemaal gemaaid waarbij het maaisel wordt afgevoerd. Nabegrazing gebeurt door Hebridean schapen die door hun gevarieerd begrazingspatroon goed bruikbaar zijn in natuurgebieden.
Thuis van braam en hout.

De hooilandjes zijn begrensd door braamruigten. Duizenden ongewervelden en kleine zoogdieren zoals wezel, hermelijn, egel, bunzing en konijn vinden hier voedsel en een veilig onderkomen. Ook de houtstapels van gekapte canada populieren zijn een goede schuilplaats voor deze dieren en zijn om deze reden hier geplaatst.
Deze inlichting is ter plaatste te lezen op de informatieborden van "Natuurpunt vzw, vereniging voor natuur en landschap in Vlaanderen".

Geen opmerkingen: