25.3.09

Het kanaal van Philippine (Nl).


U ziet hier het kanaal dat vele jaren de haven van Philippine via de Braakman met de Westerschelde verbond. Vanaf het eerste kwart van de negentiende eeuw was de mosselvisserij en –handel het belangrijkste middel van bestaan in Philippine.
De haven van het stadje (nu het Havenplein) werd destijds bereikt via een stelsel van geulen in het slikken en schorrengebied van de Braakman. Op het einde van de negentiende eeuw was het echter voor de vissers van Philippine bijna onmogelijk geworden om met hun vaartuigen geladen met mosselen het haventje te bereiken, dit kwam omdat door de steeds verdergaande inpoldering van het gebied de vaargeulen steeds meer gingen verzanden.
De wanhoop nabij richtte de plaatselijke “Visschers-Vereeniging” zich tot de regering in Den Haag met een krachtig pleidooi voor een kanaal naar dieper water en een nieuwe haven. En zij hadden succes. Tussen de Westelijke Mosselpolder en de Oostelijke Kanaalpolder kwamen dijken met daartussen een kanaal dat uitmondde in dieper vaarwater. Op 14 juni 1900 werden het nieuwe kanaal en de vernieuwde haven feestelijk in gebruik genomen. De mosselvisserij en mosselhandel bloeiden op.
Het kanaal bleef bijna een halve eeuw dienst doen. Het sluiten van de Braakman ( nu een natuurgebied) betekende het definitieve einde van de Philipiense haven. Het kanaal is nu afgedamd maar blijft herinneren aan de tijden van weleer.
Er is een gedenkbord ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van het kanaal in het jaar 2000 opgericht door de Vereniging tot het Behoud van de Historie van Philippine met de medewerking van de gemeente Sas van Gent en dank zij een gift van de Rabobank Philippine.

Geen opmerkingen: